ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM W 2024 ROKU.

wstecz

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM W 2024 ROKU.


Na rok 2024 przewidziano szereg zmian w polskim prawie budowlanym, które mają na celu zwiększenie komfortu mieszkańców oraz przestrzegania bardziej rygorystycznych norm dotyczących planowania przestrzennego i jakości życia. Oto omówienie zmian w dziesięciu kluczowych obszarach:

 

 

 

 

1. Wzrost minimalnej odległości pomiędzy budynkami dla inwestycji mieszkaniowych wielorodzinnych – z 4 m do 5 m od granicy działki, co ma na celu przeciwdziałanie negatywnym praktykom deweloperskim.


Nowe przepisy budowlane na 2024 rok wprowadzają zwiększenie minimalnej odległości pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z 4 do 5 metrów od granicy działki. Jest to odpowiedź na rosnące obawy dotyczące zbyt intensywnej urbanizacji oraz negatywnych skutków związanych z tzw. "patodeweloperką". Zwiększenie odległości ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców, zwiększenie dostępu do światła naturalnego oraz lepsze zabezpieczenie prywatności.

 


2. Wzrost minimalnej odległości od budynków przemysłowych, produkcyjnych czy magazynowych od budynków mieszkalnych – do 30 m.


W odpowiedzi na konieczność poprawy warunków mieszkalnych i zdrowotnych osób zamieszkujących w pobliżu obszarów przemysłowych, przepisy z 2024 roku podnoszą minimalną odległość od 20 do 30 metrów między budynkami przemysłowymi a mieszkalnymi. Ma to na celu zmniejszenie wpływu hałasu, drgań i emisji zanieczyszczeń na życie codzienne i zdrowie mieszkańców.

 


3. Zwiększenie minimalnej powierzchni terenów zielonych (powierzchni biologicznie czynnej) w projektach urbanistycznych, głównie na terenach miejskich.


Nowelizacja prawa budowlanego podkreśla znaczenie terenów zielonych w planowaniu urbanistycznym, głównie na terenach miejskich. Minimalny wymóg dotyczący powierzchni biologicznie czynnej na działkach o powierzchni powyżej 1000 m² został zwiększony do 20%, co ma sprzyjać poprawie mikroklimatu oraz stanowić przestrzeń relaksu i rekreacji dla mieszkańców.

 


4. Podniesienie wymagań dotyczących izolacji akustycznej w obiektach mieszkalnych, mających na celu ograniczenie przenikania hałasu zarówno przez ściany, okna i drzwi.


Wprowadzone zmiany mają na celu podniesienie komfortu akustycznego w mieszkaniach poprzez wymóg stosowania materiałów izolacyjnych o wyższych parametrach tłumienia hałasu. Dotyczy to zarówno ścian, jak i okien oraz drzwi, co ma zabezpieczyć mieszkańców przed niepożądanym hałasem z zewnątrz.

 

 


5. Zmiany norm dotyczących planowania miejsc parkingowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, względem całości miejsc parkingowych.


Regulacje z 2024 roku wprowadzają zmiany w planowaniu miejsc parkingowych, zwiększając wymagania dotyczące ilości miejsc dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami do 6% ogólnej liczby miejsc parkingowych, a także regulują ich lokalizację w stosunku do okien mieszkań, aby zminimalizować możliwe niedogodności dla mieszkańców.

 


6. Określenie minimalnej powierzchni użytkowej lokalu nie mniej niż 25 m2, zwiększająca standardy mieszkalne.


Każdy nowy lokal mieszkalny powinien mieć teraz nie mniej niż 25 m² powierzchni użytkowej. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku mieszkaniowego, gdzie mniejsze powierzchnie często nie spełniały podstawowych wymagań mieszkańców. Większa powierzchnia ma zapewnić wygodniejsze warunki mieszkania.

 


7. Aktualizacja wymagań dla przestrzeni rekreacyjnych i placów zabaw, zwiększających ich dostępność i funkcjonalność zwłaszcza dla osób ze specjalnymi potrzebami.


Nowe przepisy zwiększają wymogi dotyczące dostępności i funkcjonalności przestrzeni rekreacyjnych i placów zabaw, z szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. Celem jest stworzenie przestrzeni, które będą bezpieczne i dostosowane do różnorodnych potrzeb użytkowników.

 


8. Wprowadzenie obowiązku zapewnienia odpowiednich przestrzeni do przechowywania wózków dziecięcych i rowerów w budynkach mieszkalnych.


Regulacje prawne na 2024 rok wprowadzają obowiązek zapewnienia w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych odpowiednich przestrzeni do przechowywania wózków dziecięcych i rowerów. Minimalna wymagana powierzchnia takiego pomieszczenia to 15 m². Dzięki temu mieszkańcy będą mogli bezpiecznie i wygodnie przechowywać sprzęt rekreacyjny i transportowy, co jest odpowiedzią na rosnącą popularność rowerów jako środka transportu w miastach oraz potrzeb rodzin z małymi dziećmi.

 


9. Zwiększenie prywatności na balkonach przez wymogi dotyczące konstrukcji przegród.


Nowe przepisy budowlane wprowadzają szczegółowe wymogi dotyczące konstrukcji przegród balkonowych, które mają na celu zwiększenie prywatności mieszkańców. Przegrody te muszą spełniać określone kryteria wysokości, szerokości oraz przepuszczalności światła, co ma zapobiegać wizualnemu oraz akustycznemu zakłóceniu spokoju domowego. To zmiana, która odnosi się do częstych skarg mieszkańców na brak prywatności w gęsto zabudowanych obszarach miejskich.

 


10. Wprowadzenie standardów dla pomieszczeń do przewijania dorosłych osób z potrzebami specjalnymi w obiektach opieki zdrowotnej, administracji publicznej czy wybranych obiektach użytkowych.


Zmiany wprowadzają również standardy dla specjalnie przystosowanych pomieszczeń do przewijania dorosłych osób z potrzebami specjalnymi. Tego typu pomieszczenia będą musiały być dostępne w obiektach opieki zdrowotnej, budynkach użyteczności publicznej (jak urzędy czy instytucje kultury), a także w wybranych obiektach usługowych. To krok w kierunku większej inkluzji i dostępności, co jest istotne z punktu widzenia praw osób niepełnosprawnych oraz starzejącego się społeczeństwa.

 


Każda z tych zmian w prawie budowlanym na 2024 rok ma na celu nie tylko poprawę standardów życia w miejskim środowisku, ale również zwiększenie dostępności i funkcjonalności przestrzeni publicznych i prywatnych. Regulacje stanowią ważny krok w kierunku tworzenia bardziej zrównoważonych i komfortowych przestrzeni mieszkalnych w Polsce, ale i są znaczącym wyzwaniem dla branży budowlanej i deweloperskiej co do zmiany dotychczasowego planowania.

 

 

 

 

 

 

SPB Contech sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 24

+48 605 628 041

biuro@contech.pl

  1. Home
  2. ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM W 2024 ROKU.